Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.opole.wiih.gov.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848).
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.3.31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Dominika Piszczałka, e-mail: dominika.piszczalka@opole.wiih.gov.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 442 64 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje  o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu, ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole.
Siedziba urzędu znajduje się na parterze oraz I piętrze budynku użyteczności publicznej i ze względów technicznych nie ma możliwości pełnego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Budynek przy głównym wejściu od ul. Mickiewicza nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich lub windy umożliwiającej wjechanie na I piętro. Barierę stanowią schody wejściowe do budynku.Przy wejściu od podwórza – ul. Słowackiego – funkcjonuje podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajduje się winda.
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej stara się zapewnić dostęp alternatywny.
Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną od ulicy Mickiewicza. Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny zapewniający miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Sekretariat znajduje się na I piętrze. Obsługa klientów realizowana jest na parterze budynku.
Brak odpowiednio dostosowanych sanitariatów dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Skip to content