Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych
w Wojewódzkim Inspektoracie
Inspekcji Handlowej w Opolu

45-367 Opole, ul. Mickiewicza 1
tel. (77) 44 26 471
e-mail: iod@opole.wiih.gov.pl


Klauzula informacyjna zgodna z RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Opolu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych, dalej zwane RODO)Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu, ul. Mickiewicza 1, 45 – 367 Opole, zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Inspektor ochrony danych: e-mail: iod@opole.wiih.gov.pl, nr telefonu   (77) 44 26 471.
3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO – Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
    – realizacji nałożonych na niego zadań ustawowych takich jak ochrona interesów i praw konsumenta oraz interesów gospodarczych państwa zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy  z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1760),
    – wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
4. Podanie danych przez Panią/Pana jest niezbędne w celu określonym w pkt 3 klauzuli. Będą one udostępniane innym odbiorcom, w tym pracownikom Administratora, innym podmiotom wykonującym zadania publiczne, w tym organom administracji rządowej i samorządowej, organom kontroli, organom ścigania, organom wymiaru sprawiedliwości, rzecznikom konsumentów, a także podmiotom przetwarzającym na podstawie odpowiedniej umowy zawiązanej z Administratorem dotyczącej powierzenia przetwarzania danych.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – o ile będzie to zgodne z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami  archiwalnymi,  tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) i rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67, z późn. zm.).