Przed wakacjami – co warto wiedzieć?

CO WARTO WIEDZIEĆ PRZED WAKACJAMI 2018

 • Co powinna zawierać umowa o świadczenie usług turystycznych ?

 1. Nie jest dozwolone zawarcie jej w żadnej innej postaci niż pisemnej;

 2. Musi być zapisana informacja kto jest organizatorem i podany numer jego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (który oznacza, że dany przedsiębiorca istnieje i może prowadzić działalność związaną ze świadczeniem usług turystycznych) oraz NIP, a także imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję osoby, która w jego imieniu umowę podpisała;

 3. Miejsce pobytu lub trasę wycieczki;

 4. Czas trwania imprezy turystycznej;

 5. Program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług, w tym:

a) rodzaj, charakter i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu,

b) położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia obiektów niezaliczanych do rodzajów i kategorii,

c) ilość i rodzaj posiłków,

d) program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę imprezy turystycznej;

 1. Cenę imprezy turystycznej, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny;

 2. Sposób zapłaty;

 3. Rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela;

 4. Informacje o terminie, w jakim biuro ma obowiązek powiadomić klienta o ewentualnym odwołaniu wyjazdu, o dacie ewentualnego przeniesienia uprawnień i obowiązków kupującego wycieczkę na inną osobę, a także o wymaganiach specjalnych uzgodnionych pomiędzy biurem a turystą;

 5. Klient powinien też wiedzieć o tym, jakie przepisy regulują kwestie umowy (oraz wynikające z nich konsekwencje prawne), a także jak i kiedy może złożyć reklamację, dlatego informacje o tym powinny także znaleźć się w umowie. 

   
 • Wyjazdy organizowane przez biura turystyczne, a kwestia upadłości organizatora wycieczki

Środki pieniężne wpłacane przez konsumentów na rzecz organizatora imprezy turystycznej są chronione na podstawie art. 5 ustawy z 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 roku nr 233 poz. 2268, z późn. zm.).
Firma zajmująca się wyjazdami turystycznymi musi być ubezpieczona lub posiadać gwarancje bankową, aby w razie ogłoszenia swojej upadłości zapewnić bezpieczny powrót do Polski, nocleg i wyżywienie konsumentom przebywającym w danym momencie za granicą. Również osoby, które skorzystały tylko z kilku dni z całego opłaconego programu lub w ogóle nie miały takiej możliwości mogą uzyskać zwrot środków za niezrealizowane świadczenia. W przypadku upadłości ustawowo zobowiązany do działania jest Marszałek Województwa danego regionu, w którym siedzibę posiada przedsiębiorstwo turystyczne. Tylko on dysponuje uprawnieniem do podjęcia środków finansowych z wniesionego zabezpieczenia upadłego biura podróży.

 • Warunki wakacji w rzeczywistości odbiegające od tych zawartych w umowie, a przysługujące konsumentowi prawa do reklamacji i uzyskania odszkodowania

Jeśli niewykonanie lub nienależycie zrealizowanie zapisów umowy turystycznej nie było związane z działaniem lub zaniechaniem leżącym po stronie klienta, jak i siłą wyższą (np. odwołanie lotu z powodu obecności pyłu wulkanicznego w atmosferze) konsumentowi należy się odszkodowanie.
Dotyczy to wszystkich osób bez względu na to czy wycieczka została zakupiona po normalnej cenie czy w ramach promocji last minute lub first minute.
Reklamacje można złożyć już nawet w trakcie trwania wyjazdu, jak i dopiero po jego zakończeniu. Termin na rozpatrzenie wniosku przez biuro podróży wynosi 30 dni, a nie zachowanie tego terminu skutkuje automatycznym rozpatrzeniem reklamacji na korzyść klienta. Warto przy dochodzeniu swoich roszczeń wziąć pod uwagę nieformalną tabelkę frankfurcka wykorzystywaną przez branże turystyczną przy wypłacaniu zadośćuczynienia (dostępna na stronie: https://uokik.gov.pl/download.php?plik=9434 ).

 • Prawo do odstąpienia od umowy ze względu na zmienione warunki świadczonych usług turystycznych na niekorzyść podróżnego

Większość konstruowanych umów dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy, jednak bardzo często wiąże się to z utratą wpłaconej zaliczki. Taki sposób odstąpienia dotyczy sytuacji, gdy na przykład turysta z przyczyn losowych nie może jednak wziąć udziału w zaplanowanej wycieczce.
Inaczej wygląda proces rezygnacji z umowy, gdy organizator jest zmuszony z przyczyn niezależnych od siebie nagle zmienić zapis umowy o świadczenie usług turystycznych, wówczas musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie klienta, a ten bez żadnych konsekwencji finansowych może zrezygnować z zaproponowanej oferty.
Konsument ponadto może zdecydować się na uczestnictwo w imprezie zastępczej o podobnym lub wyższym standardzie zaproponowaną przez organizatora. Jeśli jednak wartość nowej usługi będzie niższa od kosztów pierwotnej wycieczki to różnica jest zwracana.

 • Podstawowe prawa pasażerów w przypadku odwołania/opóźnienia lotu samolotu, pociągu, odpłynięcia promu

Istnieje kilka form zadośćuczynienia dla pokrzywdzonego pasażera:

 1. Zwrot kosztów – jest to pierwsza możliwość polegająca na zwróceniu w ciągu 7 dni wydatków poniesionych na bilety;

 2. Zmiana planu podróży w dwóch wariantach - w grę wchodzi także inny plan podróży, czyli lot w to samo miejsce, na jak najbardziej podobnych warunkach, jak najszybciej będzie to możliwe; kolejnym rozwiązaniem jest odtworzenie wyjazdu, tylko w późniejszym wolnym i zaakceptowanym przez Ciebie terminie;

 3. Obowiązek opieki nad pasażerami – w przypadku opóźnienia powyżej 2 godzin można uzyskać bezpłatne posiłki i napoje od przewoźnika; jeśli oczekiwanie wydłuża się do doby wówczas mamy prawo do rekompensaty za nocleg;

 4. Rozwiązanie umowy z przewoźnikiem - jeśli oczekiwanie na Twój lot przekroczy 5 godzin możesz zrezygnować z umowy z przewoźnikiem i domagać się zwrotu kosztów biletu.

 • Informacja o koloniach, obozach i innych formach wypoczynku organizowanych dla dzieci i młodzieży

Organizator wszelkich form wypoczynku przeznaczonych dla dzieci i młodzieży musi zawsze zgłosić fakt planowanego wyjazdu do kuratorium oświaty. Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej jest utworzona wyszukiwarka umożliwiająca sprawdzenie wykonanie tej czynności, jak i uzyskania dodatkowych informacji na jego temat z specjalnej bazy danych (https://wypoczynek.men.gov.pl/). Znajdują się w niej wszystkie legalnie organizowane w kraju i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku.
Warto również wspomnieć, że Główny Inspektorat Sanitarny na bieżąco publikuje na swojej stronie internetowej informacje na temat zdatności wody w kąpieliskach w celu wskazania bezpiecznych i nieszkodliwych dla zdrowia miejsc na terenie naszego kraju (https://sk.gis.gov.pl/).

 

Już po raz dziewiąty w ramach wspólnej akcji „Przed wakacjami – co warto wiedzieć?”,53 instytucje przygotowały porady pomocne dla osób, które planują urlop. W tym roku dowiesz się z nich m.in. jak zaoszczędzić czas przed wyjazdem, załatwiając formalności on-line, jak płacić kartą za granicą czy co można zrobić w przypadku kłopotów z wynajmem samochodu. Przydatnych informacji z niemal wszystkich dziedzin – od bezpieczeństwa po kwestie zdrowotne i przyrodnicze - szukaj na stronach uczestników projektu:

W akcji biorą także udział Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej:

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław