Stały sąd polubowny

Podpisanie umowy o zorganizowaniu Stałego Sądu Polubownego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu

23 listopada 2017 r. w siedzibie Inspektoratu została podpisana umowa o zorganizowaniu Stałego Sądu Polubownego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu, która w swej treści zastąpi dotychczas obowiązującą umowę z dnia 17 stycznia 2017 r. o zorganizowaniu Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.

Konieczność podpisania nowej umowy wiąże się ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). Zmiany dotyczą sposobu organizacji oraz działania dotychczas funkcjonujących sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej. 

Strony umowy 

Umowa zostanie zawarta przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z przedstawicielami organizacji pozarządowych reprezentujących interesy konsumentów oraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych reprezentujących interesy przedsiębiorców. Stronami umowy będą min. powiatowi rzecznicy konsumentów działający w obszarze województwa opolskiego, a także przedstawiciele Opolskiej Izby Gospodarczej oraz Izby Rzemieślniczej w Opolu reprezentujący interesy przedsiębiorców.
Ponadto w spotkaniu udział wezmą przedstawiciele władz województwa opolskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

Właściwość sądu 

Stałe Sądy Polubowne działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami. Postępowanie wszczęte przed sądem polubownym ma na celu rozstrzygnięcie sporu poprzez arbitraż czyli narzucenie rozwiązania poprzez przyznanie racji w sporze bądź konsumentowi bądź przedsiębiorcy. Arbitraż wymaga pisemnej zgody obu stron sporu na taki sposób rozpatrzenia sprawy. W tym celu strony sporu podpisują Zapis na sąd polubowny.
Sąd orzeka w składzie trzech arbitrów, z których arbiter przewodniczący ma ukończone studia wyższe na kierunku prawo. Stałych arbitrów, w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowego działania sądu polubownego, wyznaczają strony umowy o zorganizowanie Stałego Sądu Polubownego przy danym wojewódzkim inspektorze. Lista arbitrów obejmuje arbitrów wyznaczonych przez organizacje reprezentujące interesy konsumentów oraz organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców do udziału w rozprawach sądu polubownego.

Kiedy sąd może odmówićrozpatrzenia sporu 

Stały Sąd Polubowny może odmówić rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy:
1) wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
2) spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania spowoduje uciążliwości dla drugiej strony;
3) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, sąd, inny właściwy podmiot albo sąd powszechny;
4) wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
5) rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania sądu. 

Jak złożyć wniosek  

Wniosek o rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny, może wnieść zarówno konsument jak i przedsiębiorca. Wniosek można wnieść w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek wniesiony za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W zależności, która ze stron sporu składa wniosek sądem właściwym będzie Stały Sąd Polubowny działający przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta albo siedzibę przedsiębiorcy.
Wzory wniosków o rozpoznanie sprawy przed Stałym Sądem Polubownym oraz Zapisu na Sąd Polubowny są dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu http://www.opole.wiih.gov.pl, w zakładce Stały Sąd Polubowny.