Postępowanie polubowne

 • Drukuj

 Zaczyna obowiązywać ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów Chcesz oszczędzić czas i pieniądze? Skorzystaj z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

 Od 10 stycznia weszły w życie przepisy ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów, natomiast od 26 maja 2017 roku obowiązuje regulamin organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich

Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (postępowania ADR) jest Inspekcja Handlowa. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu ul. 1 Maja 1, 45-068 Opole, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Postępowania prowadzone są przez podmioty uprawnione wpisane do Rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Inspekcja Handlowa została wpisana w tym rejestrze pod numerem 6.
Podmioty uprawnione muszą działać według określonych zasad i spełniać określone wymagania. Są one monitorowane przez Prezesa UOKiK, dane zawarte w Rejestrze oraz wszelkie ich zmiany przekazywane są do Komisji Europejskiej która publikuje je na platformie ODR (ODR Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem:

 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Inspekcja Handlowa zajmuje się sprawami, dla których nie został powołany właściwy podmiot sektorowy.

Osoby prowadzące postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich:

 • są pracownikami Inspekcji Handlowej i spełniają warunki niezbędne wymagane ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. Z 2016 r., poz. 1823), w szczególności w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, jak również posiadają ogólną znajomość prawa;
 • są upoważnione na okres czterech lat przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej do prowadzenia niniejszych postępowań;
 • prowadzą postępowania w sposób niezależny i bezstronny, w szczególności nie mogą przyjmować instrukcji, wskazówek oraz zaleceń od stron sporu lub ich przedstawicieli;
 • mają obowiązek niezwłocznego ujawnienia swoim przełożonym okoliczności, które mogą wpływać na ich niezależność lub bezstronność lub powodować konflikt interesów z jedną ze stron sporu;
 • są wynagradzane z budżetu państwa a ich wynagrodzenie nie jest uzależnione od wyniku postępowań, jakie prowadzą;
 • mogą zostać pozbawione funkcji (może im być cofnięte ww. upoważnienie) wyłącznie na podstawie ustawy o Inspekcji Handlowej w sytuacji, kiedy: dokonają rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu funkcji, zostaną skazane prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w przypadku choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań oraz w wyniku złożenia rezygnacji;
 • są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie tego postępowania.

Inspekcja Handlowa jest podmiotem samodzielnym i niezależnym, nie jest członkiem w sieciach podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, ułatwiających rozwiązywanie sporów transgranicznych.

Inspekcja Handlowa prowadzi sprawy w zakresie sporów konsumenckich wynikające ze sprzedaży towarów i usług, dla których nie zastrzeżono innych właściwych podmiotów rozwiązujących te spory. Inspekcja Handlowa jest zatem właściwa m.in. w przypadku sporów związanych ze sprzedażą produktów powszechnie używanych przez konsumentów tj. odzieży, obuwia, sprzętu AGD, RTV, zabawek, sprzętu komputerowego, żywności. Dodatkowo jest właściwa w przypadku sporów dotyczących usług konsumenckich tj, fryzjerskie, remontowo-budowlane, motoryzacyjne.

Wykaz podmiotów prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych do Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej publikowany jest na stronie Unii Europejskiej. Należy wybrać kraj, a otworzy się okno z wykazem instytucji.

Inspekcja może odmówić rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy jego przedmiot wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Inspekcji.:

 • wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
 • spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich spowoduje uciążliwości dla drugiej strony;
 • sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, stały sąd polubowny, inny właściwy podmiot albo sąd; - wartość przedmiotu sporu jest wyższa albo niższa od progów finansowych określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 12; - wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną     i bezpośredniego rozwiązania sporu;
 • rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Inspekcji.

Postępowaniem w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest postępowanie mające na celu rozwiązywanie sporu konsumenckiego, prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i polegające na:

 • umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu – mediacja;
 • przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu – koncyliacja;

Mediacja jest sposobem dojścia do porozumienia pomiędzy stronami przy pomocy osoby trzeciej ― mediatora. Mediator nie ustala kto ma rację i nie narzuca stronom rozwiązań sporu. Strony samodzielnie wypracowują ugodowe, najkorzystniejsze dla nich rozwianie.

Koncyliacja to pomoc neutralnej osoby trzeciej polega na zapoznaniu się z problemem, a następnie zaproponowaniu konkretnego sposobu rozwiązania sporu. Strony mają prawo nie zgodzić się z tą propozycją lub nie zastosować się do niej.

Językiem, w którym można składać wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz językiem w jakim jest prowadzone postępowanie jest język polski.

Aby postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich mogło zostać wszczęte przez Inspekcję Handlową konieczne jest podjęcie próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu poprzez złożenie reklamacji. Próba ta powinna być podjęta przed upływem roku od dnia, kiedy składany jest wniosek o wszczęcie postępowania. Podstawą rozstrzygnięcia są powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego, krajowego oraz zasady słuszności. Na każdym etapie prowadzonego postępowania strony mają prawo wycofać się bez żadnych konsekwencji.

Postępowanie polubowne jest bezpłatne. Rozpatrzenie wniosku, przeprowadzenie postępowania ADR oraz udostępnienie stronom wyniku postępowania ADR powinno nastąpić nie później niż w ciągu 90 dni od dnia doręczenia kompletnego wniosku. Postępowanie kończy się sporządzeniem protokołu, który zawiera informację o jego wyniku. Informacje zawarte w protokole nie mają jednak wiążącego charakteru, niemniej jednak strony honorują rezultat podjęty w rezultacie postępowania.

Wniosek powinien zawierać: - oznaczenie stron sporu, - dokładnie określone żądanie, - wybrany przez wnioskodawcę rodzaj postępowania /mediacja lub koncyliacja/, - podpis wnioskodawcy.

Wypełniony prawidłowo wniosek można przekazać do inspektoratu IH w Opolu, ul. 1 Maja 1, 45-068 Opole: osobiście, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, na adres – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub przez e-PUAP.

Inspekcja Handlowa w Opolu nie prowadzi analiz przypadków, w których strony zastosowały się do wyniku postępowania, w stosunku do liczby wszczętych postępowań. Średni czas trwania postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich /398 zarejestrowanych wniosków/ w tut. urzędzie trwał 25,5 dnia /dane z 2017 r/.

Inspekcja Handlowa prowadzi postępowania dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063). Ponadto przy prowadzeniu postępowań z zakresu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich stosowany jest regulamin - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Dz. U. z 2017 poz. 1014).