Pozasądowe załatwianie sporów konsumenckich

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu jest podmiotem ADR i zobowiązany jest do sporządzania i publikacji rocznych sprawozdań z działalności do 30 kwietnia roku następnego. Zgodnie z art.11 sprawozdanie ma zawierać:
1. informację o liczbie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, które wpłynęły do podmiotu uprawnionego, oraz wskazanie ich przedmiotu;
2. informację o powtarzających się lub istotnych problemach, które prowadzą do sporów konsumenckich, do której mogą być dołączone zalecenia dotyczące unikania lub rozwiązywania takich problemów;
3. informację o procentowym udziale sporów, których rozpatrzenia podmiot uprawniony odmówił, w stosunku do liczby złożonych wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz procentowym udziale poszczególnych rodzajów przesłanek takiej odmowy;
4. informację o procentowym udziale postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, które zakończono przed osiągnięciem wyniku, w stosunku do liczby wszczętych postępowań, a także powody takiego zakończenia, o ile są znane;
5. określenie średniego czasu trwania postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
6. informację o procentowym udziale przypadków, w których strony zastosowały się do wyniku postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w stosunku do liczby wszczętych postępowań albo informację, że podmiot uprawniony nie prowadzi takich analiz;
7. informację o współpracy podmiotów w ramach sieci podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, ułatwiających rozwiązywanie sporów transgranicznych, jeżeli podmiot uprawniony należy do takiej sieci.

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiot ADR w 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiot ADR w 2018 r.

 

Umowa o zorganizowaniu Stałego Sądu Polubownego

Podpisanie umowy o  zorganizowaniu Stałego Sądu Polubownego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu

W dniu 23 listopada 2017 r. w siedzibie Inspektoratu zostanie podpisana umowa o zorganizowaniu Stałego Sądu Polubownego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu, która w swej treści zastąpi dotychczas obowiązującą umowę z dnia 17 stycznia 2017 r. o zorganizowaniu Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.
Konieczność podpisania nowej umowy wiąże się ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). Zmiany dotyczą sposobu organizacji oraz działania dotychczas funkcjonujących sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej.

Czytaj więcej: Umowa o zorganizowaniu Stałego Sądu Polubownego

Postępowanie polubowne

 Zaczyna obowiązywać ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów Chcesz oszczędzić czas i pieniądze? Skorzystaj z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

 Od 10 stycznia weszły w życie przepisy ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów, natomiast od 26 maja 2017 roku obowiązuje regulamin organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich

Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (postępowania ADR) jest Inspekcja Handlowa. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu ul. 1 Maja 1, 45-068 Opole, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Postępowania prowadzone są przez podmioty uprawnione wpisane do Rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Inspekcja Handlowa została wpisana w tym rejestrze pod numerem 6.
Podmioty uprawnione muszą działać według określonych zasad i spełniać określone wymagania. Są one monitorowane przez Prezesa UOKiK, dane zawarte w Rejestrze oraz wszelkie ich zmiany przekazywane są do Komisji Europejskiej która publikuje je na platformie ODR (ODR Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem:

Czytaj więcej: Postępowanie polubowne