Postępowanie polubowne

Zaczyna obowiązywać ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 10 stycznia br. weszła w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów. W naszym inspektoracie istnieje możliwość otrzymania informacji o procedurze zmierzającej do rozwiązania konfliktu polubownie w ramach systemu.

Chcesz oszczędzić czas i pieniądze? Skorzystaj z pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Od 10 stycznia weszły w życie przepisy ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów, natomiast od 26 maja 2017 roku obowiązuje regulamin organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich

Postępowaniem w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest postępowanie mające na celu rozwiązywanie sporu konsumenckiego, prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i polegające na:


•    umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony – mediacja;
•    przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu – koncyliacja ;
•    rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania – arbitraż (przed stałym sądem polubownym).

Czytaj więcej: Postępowanie polubowne