Ochrona danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Opolu jest:

Dariusz Kubiński

kontakt, w tym adres do korespondencji:

45-068 Opole, ul. 1 Maja 1
tel. (77) 454 50 88 wew. 121
fax  (77) 454 50 89

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 
    Klauzula informacyjna zgodna z RODO
odnośnie przetwarzania danych osobowych
w
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Opolu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych, dalej zwane RODO) - Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. 1 Maja 1, zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Dariusz Kubiński, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , nr telefonu:
    (77) 454 50 88 wew. 121.

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO - Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
    - realizacji nałożonych na niego zadań ustawowych takich jak
ochrona interesów i praw konsumenta oraz interesów gospodarczych państwa
      zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy  dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.),

    - wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest pisemna zgoda udzielona  w trybie określonym przepisami dotyczącymi rodzaju podejmowanej sprawy.

5. Podanie danych przez Panią/Pana jest niezbędne w celu określonym w pkt. 3 klauzuli. Będą one udostępniane innym odbiorcom, w tym pracownikom Administratora, innym podmiotom wykonującym zadania publiczne, w tym organom administracji rządowej i samorządowej, organom kontroli, organom ścigania, wymiaru sprawiedliwości, rzecznikom konsumentów, a także podmiotom przetwarzającym na podstawie odpowiedniej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

6. P
osiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  • przenoszenia danych,

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami  archiwalnymi,  tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).