Podstawa prawna

Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Zadania Inspekcji określone w Ustawie wykonują:

1) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej, zwanego dalej „wojewódzkim inspektorem”, jako kierownika wojewódzkiej Inspekcji Handlowej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.


Ustawa o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. 2001, Nr 4, poz. 25) 
- tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 151, poz. 1219