Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Regulamin Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu, zwanego dalej „Inspektoratem”, określa organizację wewnętrzną, tryb pracy oraz zakres działania komórek organizacyjnych Inspektoratu.

§2

  1. Inspektorat działa na obszarze województwa opolskiego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1668, z późn. zm.), rozporządzeń wydanych na podstawie w/w ustawy, innych przepisów statutowych oraz niniejszego Regulaminu.
  2. Siedzibą Inspektoratu jest miasto Opole.
  3. Inspektorat stanowi aparat pomocniczy Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.
  4. Inspektorat działa zgodnie z zarządzeniami, decyzjami, wytycznymi i poleceniami Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zwanego dalej „Wojewódzkim Inspektorem”, uwzględniającymi kierunki działania i plany opracowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz potrzeby określone przez Wojewodę Opolskiego.

§3

  1. Pracą Wojewódzkiego Inspektoratu kieruje Wojewódzki Inspektor przy pomocy zastępcy oraz naczelników wydziałów i głównego księgowego.
  2. Wojewódzki Inspektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1,a także innych pracowników Inspektoratu, do załatwiania spraw, w tym do podejmowania decyzji w imieniu Wojewódzkiego Inspektora.
  3. Pracą wydziałów kierują naczelnicy wydziałów, z wyjątkiem Wydziału Budżetowo – Administracyjnego, którym kieruje główny księgowy.
  4. W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1668, z późn. zm.) w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej organem właściwym jest Wojewódzki Inspektor. Organem wyższego stopnia jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

    Czytaj więcej: Regulamin organizacyjny