Przed wakacjami – co warto wiedzieć?

CO WARTO WIEDZIEĆ PRZED WAKACJAMI 2018

 • Co powinna zawierać umowa o świadczenie usług turystycznych ?

 1. Nie jest dozwolone zawarcie jej w żadnej innej postaci niż pisemnej;

 2. Musi być zapisana informacja kto jest organizatorem i podany numer jego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (który oznacza, że dany przedsiębiorca istnieje i może prowadzić działalność związaną ze świadczeniem usług turystycznych) oraz NIP, a także imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję osoby, która w jego imieniu umowę podpisała;

 3. Miejsce pobytu lub trasę wycieczki;

 4. Czas trwania imprezy turystycznej;

 5. Program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług, w tym:

a) rodzaj, charakter i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu,

b) położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia obiektów niezaliczanych do rodzajów i kategorii,

c) ilość i rodzaj posiłków,

d) program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę imprezy turystycznej;

 1. Cenę imprezy turystycznej, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny;

 2. Sposób zapłaty;

 3. Rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela;

 4. Informacje o terminie, w jakim biuro ma obowiązek powiadomić klienta o ewentualnym odwołaniu wyjazdu, o dacie ewentualnego przeniesienia uprawnień i obowiązków kupującego wycieczkę na inną osobę, a także o wymaganiach specjalnych uzgodnionych pomiędzy biurem a turystą;

 5. Klient powinien też wiedzieć o tym, jakie przepisy regulują kwestie umowy (oraz wynikające z nich konsekwencje prawne), a także jak i kiedy może złożyć reklamację, dlatego informacje o tym powinny także znaleźć się w umowie. 

  Czytaj więcej: Przed wakacjami – co warto wiedzieć?

Kontrole paliw w 2017 roku

Inspekcja Handlowa zakwestionowała w ubiegłym roku 2,34 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych u wybranych losowo przedsiębiorców.
To minimalnie mniej niż w 2016 r.
Zastrzeżenia częściej dotyczyły oleju napędowego niż benzyn.

Wypowiedź Marka Niechciała Prezesa UOKiK
Komentarz Prezesa UOKiK Marka Niechciała


Zobacz więcej materiałów multimedialnych

Inspekcja Handlowa sprawdza niemal wszystkie rodzaje paliw dostępnych na rynku: olej napędowy, benzyna, gaz LPG, biopaliwa. W czasie pierwszej kontroli w 2003 r. odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymogów jakościowych wyniósł 30 proc. W kolejnych latach ilość stwierdzanych nieprawidłowości znacząco spadła i od 2015 r. utrzymuje się na poziomie poniżej 3 proc.
- W efekcie naszych kontroli z roku na rok poprawia się jakość paliw ciekłych w Polsce. W 2017 r. norm nie spełniało już tylko 2,34 proc. próbek benzyn i oleju napędowego pobranych na losowo wybranych stacjach benzynowych – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Kontrola jakości paliw ciekłych odbywa się dwutorowo. Po pierwsze, na stacjach wybranych losowo - wydaje się, że ten sposób typowania lepiej odzwierciedla rzeczywisty obraz jakości paliw w Polsce. Po drugie, IH sprawdza tych przedsiębiorców, wobec których były skargi lub informacje od organów ścigania albo u których poprzednie kontroli wykazały nieprawidłowości.

Stacje wybrane losowo

W przypadku losowo pobranych próbek paliw ciekłych w 2017 r. wymagań nie spełniało 2,34 proc. (rok wcześniej – 2,36 proc.). Podobnie jak w 2016 r., nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny (1,5 proc.) niż oleju napędowego (3,44 proc). Próba losowa była nieznacznie większa niż w poprzednim roku: łącznie inspektorzy zbadali 939 próbek pobranych na 939 stacjach.

Czytaj więcej: Kontrole paliw w 2017 roku

4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji  rządowej:

 - dzień 4 maja 2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej,

- dzień 19 maja 2018 r. (sobota) jest dniem pracy Urzędu.